PISANIE PRAC

Piszemy prace na zamówienie. Każda z prac przygotowywana jest indywidualnie na zamówienia dla klienta. Nasz kadra zmierzy się z każdym polonistycznym tematem. Więcej informacji:

ŚCIĄGI WYDRUKOWANE

Opracowaliśmy unikalne zestawy ściąg. Są to gotowe, wydrukowane komplety ściąg, które zostały przygotowane na bieżącą maturę. Więcej informacji o ściągach:

MATURA CD

Dzięki naszej płycie bez problemu przygotujesz się do matury. Na CD umieściliśmy gotowe wypracowania, opracowania, powtórki epok oraz wiele dodatków i bonusów, które pomogą Ci przygotować się do matury. Więcej informacji na temat wypracowań:

INFORMATOR

Strona główna » Ściągi i wypracowania - drukowane » Drukowane ściągi z języka polskiego » Wypracowania z polskiego 130 - drukowane


Zamów gotowce z polskiego.

Komplet 130

Polski   Polski

 1. Współczesny pogląd na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza.
 2. „Człowiek nie urodził się sobie". Średniowieczne i renesansowe systemy wartości.
 3. Odrodzeniowe i oświeceniowe próby zapisania się na kartach pamięci- polityk, gospodarz, artysta.
 4. Triumf wolnej myśli w XVIII wieku.
 5. „Nie dość nauczyć, trzeba bys sie bawil". Oświeceniowe metody realizacji tej zasady.
 6. Interpretacja słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele"- uzasadnienie na podstawie literatury dwóch wybranych epok.
 7. XX wiek- okres konfrontacji człowieka z losem.
 8. "Ostoja polskości" czy "świat zepsuty- obraz szlachcica w literaturze.
 9. Zbiorowy portret literacki Polaków – głos obiektywizmu.
 10. Portret sarmaty w XVIII wieku.
 11. Bohater romantyczny i jego przeobrażenia w utworach Mickiewicza.
 12. Sposób ukazania bohaterów narodowych w twórczości Mickiewicza, Norwida i Słowackiego.
 13. Wielka przegrana- drogi życiowe Wokulskiego, Judyma i Ziembiewicza.
 14. Sposób prezentacji motywu miłości w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach).
 15. Walki ze złem- pokusy życia. Rozważania o bohaterach literackich dokonujących trudnego wyboru postawy życiowej.
 16. Obraz człowieka i jego związek z natura (Nad Niemnem, Chłopi, Noce i dnie)
 17. Patriotyzm Polaków- prawda czy fałsz? Uzasadnij swój pogląd, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.
 18. Ojczyzna- najwyższe dobro? Odpowiedz odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej.
 19. Literatura staropolska, romantyczna, pozytywistyczna, młodopolska i jej stanowisko wobec krzywdy społecznej
 20. Obyczaje szlacheckie.
 21. Motyw wsi w twórczości pisarzy młodej polski i dwudziestolecia miedzywojennego.
 22. Spuścizna literatury staropolskiej- najcenniejsze tradycje.
 23. Tragizm bohaterów w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej.
 24. Telewizja- jako medium cenne czy zupełnie niepotrzebne ?
 25. "szewcy" stanisława ignacego witkiewicza – dramat o rewolucji.
 26. Najpiękniejsza polska książka- „Pan Tadeusz”- Twoje refleksje.
 27. Dramat rodziny, groteskowa tragikomedia- "Tango" Stanisława Mrożka.
 28. Czy życie to proces, który można przegrać? Twoje refleksje.
 29. Juliusz Słowacki o powstaniu listopadowym- „Kordian”.
 30. „Carpe diem”- „Rozmowy z katem”- podobieństwa i różnice.
 31. Literatura XX-lecia międzywojennego- podsumowanie.
 32. “Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Stanisław Wyspiański w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.
 33. Poezja i poeta- kształtowanie na przestrzeni różnych epok.
 34. Literatura polska o ludowości i ludzie.
 35. Motyw Boga.
 36. Myśl przewodnia Żeromskiego- “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności”- analiza twórczości literata.
 37. Uległość, pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w utworach literackich.
 38. Sztuka na usługach- utylitaryzm i uniwersalizm pewnych epok.
 39. Wolność okiem romantyka i człowieka współczesnego. Rozważ problem na wybranych utworach literackich.
 40. Motyw polskiego domu- Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie”
 41. Wieś w literaturze
 42. Młoda polska i dwudziestolecie międzywojenne- inteligencja i mieszczaństwo.
 43. Powstania narodowe i ich tragizm.
 44. Motyw matki polki.
 45. Wartości filmów Kieślowskiego.
 46. Literatura XVII i XVIII wieku- choroby narodu polskiego i moralne odradzanie się.
 47. Literatura staropolska- wzór człowieka i obywatela.
 48. Korelacja literatury z tradycją antyczną- Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona.
 49. „Wesele” i utwory romantyczne- wstęp do rozważań nad psychiką Polaków.
 50. Sens, cel i postawa człowieka końca XIX w. i początku XX w.
 51. Przełom wieków a chara bronowicka- “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
 52. Wieś i jej mieszkańcy jako temat literacki.
 53. Wizerunek polskich chłopów w opowiadaniach Żeromskiego.
 54. Polskie średniowiecze- obraz kultury.
 55. Obraz chłopa i wsi w utworach literackich XIX i początku XX wieku.
 56. Renesans- optymizm , humanizm, proporcje, barok - niepokój i nadmiar.
 57. Powstania narodowe i ich tragizm.
 58. Rola polskości w „Panu Tadeuszu”- „Wpadam do soplicowa jak w centru polszczyzny tam się człowiek napije, nadysze ojczyzny”.
 59. Analiza porównawcza końca naszego stulecia z ubiegłym- niepokój duchowy, głód, idealizm.
 60. Najważniejsze wartości w życiu człowieka. Świat jakich walorów - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?
 61. Literatura – życiowa przygoda, źródło życiowych refleksji, sposób poszukiwania prawdy o świecie? Twoja opinia.
 62. Dwór w literaturze polskiej.
 63. Przejawy romantyzmu i pozytywizmu w literaturze okresu międzywojennego.
 64. Indywidualizm, odosobnienie cyz fascynacja? Postawa człowieka wobec dzieł literatury staropolskiej.
 65. Formuła telewizji publicznej w polsce - działalność informacyjno-publicystyczna.
 66. Heroizm moralny bohaterów romantycznych i dwudziestolecia międzywojennego.
 67. Andrzeja Frycza- Modrzewskiego humanizm i Demokratyzm.
 68. Mentor ówczesnego społeczeństwa- Ignacy Krasicki.
 69. Analiza motta Nałkowskiej- "ludzie ludziom zgotowali ten los" ?
 70. Przystosowanie- potępienie, zgoda czy oburzenie?- Twoje refleksje.
 71. Funkcja telewizja w moim życiu.
 72. Jan Paweł II “bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego w obliczu XX- wieku. Przykłady literatury wojny i okupacji.
 73. Kodeks moralny.
 74. Stracone marzenia, złudzenia, nadzieje- "Lalka" Bolesława Prusa.
 75. Władysław Broniewski- liryka rewolucyjna.
 76. Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza.
 77. Etyka i moralizm literacki w obliczu wojny- „Medaliony” Nałkowskiej.
 78. Straropolskie piśmiennictwo polityczne i literatura- naprawa Rzeczypospolitej.
 79. Ignacy Krasicki- myśł reformatorska.
 80. Pesymizm literatury europejskiej- na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą jego obecność.
 81. Romantyzm i opinia o społeczeństwie polskim w poznanych utworach.
 82. Recenzja „Ogniem i mieczem”.
 83. Typy bojaterów romantycznych- analiza porównawcza.
 84. “Państwo- najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok”
 85. Polska moich marzeń i moich możliwości.
 86. Dyskusja nad kształtem Polski- "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego.
 87. Praca- element spajający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ?
 88. Praca jako najważniejsza wartość człowieka.
 89. Świat i człowiek- refleksyjnie, żartobliwie, groteskowo. Twoje rozważania.
 90. Romantyzm jako spuścizna dla twórców literatury późniejszych epok.
 91. Wieś- Kochanowski, Rej, Szymonowic.
 92. Troska o losu ojczyzny wyrażona w literaturze XV i XVI w.
 93. Renesansowe stanowisko wobec świata i życia ludzkiego zajmowane przez Jana Kochanowskiego.
 94. Typy bohaterów romantycznych.
 95. Na podstawie wybranych utworów potwierdź bądź zaneguj słowa Kasprowicza: "bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga".
 96. Wykaż na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi.
 97. Poetycki manifest katastrofizmu i pesymizmu- teksty Kazimierza Przerwy- Tetmajera.
 98. Władza – honor, obowiązek, pokusa, siła niszcząca. Twoje refleksje na ten temat na podstawie literatury i filmu?
 99. Wojna – siła niszcząca.
 100. Sarmatyzm - opis na podstawie wybranych dzieł literatury XVII wieku.
 101. Nierówna walka z losem w literaturze
 102. Literatura XIX i XX wieku i jej bohaterowie.
 103. Tradycja romantyczna i pozytywistyczna- postawa Żeromskiego.
 104. Taniec
 105. Czy w czasach zagłady można ocalić siebie? Twoje rozważania
 106. Antysemityzm i holocaust na podstawie poznanych utworów.
 107. Rewolucja.
 108. Cierpienie.
 109. Okucieństwo i bestialstwo wojny – dawniej i dziś.
 110. Literatura- sumienie ludzkości?- Twoje refleksje.
 111. Pamiętnikarstwo i motywy autobiograficzne w literaturze.
 112. Bohater samotny, indywidualista- portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru.
 113. Radość życia – jej źródła i przejawy w literaturze polskiej.
 114. Motyw zbiorowej zabawy i (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego rola w dziełach literatury polskiej.
 115. „Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” – rola tych słów w literaturze.
 116. Różne sposoby kreowania literakich par małżeńskich- od św. Aleksego do Ziembiewiczów..
 117. Samotnik i indywidualista- jednostka poszukująca własnej tożsamości..
 118. Moralność
 119. Wstęp do motywu cierpienie.
 120. Motyw: Człowiek
 121. Motyw: Arkadia
 122. Motyw: Bunt
 123. Motyw: Miłość
 124. Motyw: Rodzina
 125. Motyw: Tolerancja
 126. Motyw: Totalitaryzm
 127. Motyw: Wędrówka
 128. Interpretacja myśli „Powołał mnie pan na bunt.”
 129. „Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa m. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.
 130. Kobiece piękno, szlachectwo, dystyngowanie w literaturze

 
Zamów gotowce z polskiego.

Komplet 130

Polski   Polski


SZYBKA ŚCIĄGA
Lektury - spis. Jak pisać.

PRZYDATNE INFORMACJE

» bezpłatna powtórka przed maturą z WOS’u

» wiosenny semestr na Uniwersytecie

» internetowe warsztaty dla maturzystów

» salon edukacyjny Perspektywy 2011

» konkurs na najciekawszą trasę wycieczki

» weź udział w projekcie edukacyjnym

SZUKANE W PORTALU

» karta pracy tadeusz borowski odpowiedzi

» wiersz o roztargnionej królewnie

» czyje portrety znajdują się w gabinecie szymona gajowca

» spotkania z klasykami literatury wsip

» spotkania z klasykami literatury wsip

» życzenia urodzinowe w średniowiecznym stylu

więcej...

Ściągi, wypracowania, pisanie prac, prace na zamówienie, charakterystyki, prace przekrojowe, motywy literackie, opisy epok, ściągi i wypracowania z polskiego, historii, geogfafii, biologi, matura
www.e-buda.pl - ściągi i wypracowania

Copyright © 2011 e-buda.pl