PISANIE PRAC

Piszemy prace na zamówienie. Każda z prac przygotowywana jest indywidualnie na zamówienia dla klienta. Nasz kadra zmierzy się z każdym polonistycznym tematem. Więcej informacji:

INFO

ŚCIĄGI WYDRUKOWANE

Opracowaliśmy unikalne zestawy ściąg. Są to gotowe, wydrukowane komplety ściąg, które zostały przygotowane na bieżącą maturę. Więcej informacji o ściągach:

MATURA CD

Dzięki naszej płycie bez problemu przygotujesz się do matury. Na CD umieściliśmy gotowe wypracowania, opracowania, powtórki epok oraz wiele dodatków i bonusów, które pomogą Ci przygotować się do matury. Więcej informacji na temat wypracowań:

INFORMATOR

Prezentacja Maturalna z Polskiego.Zamieszczamy wyjaśnienia dotyczące oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego (materiał pomocniczy dla nauczycieli).


Przyczyną licznych wątpliwości dotyczących oceniania części ustnej egzaminu z języka polskiego jest dość płytkie rozumienie kryteriów oceniania tej części egzaminu oraz nieznajomość zapisów definiujących część ustną i regulujących zasady jej przeprowadzania. Dotyczy to zarówno zapisów z Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z 7 września 2004 (DZ. U Nr 199 poz. 2046), jak i Informatora maturalnego od 2005 roku. Język polski. W związku z powyższymi wątpliwościami zamieszczamy analizę wymienionych wyżej dokumentów oraz kryteriów oceniania części ustnej egzaminu i zasad ich stosowania.

W §69 wskazanego wyżej Rozporządzenia z 7 września 2004 r. czytamy: "Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego (...) trwa około 25 minut i składa się z dwóch części:
– prezentacji tematu [...], która trwa około 15 minut,
– rozmowy zdającego z egzaminatorem, która jest związana z tematem oraz treścią prezentacji,
– rozmowa, o której mowa [...] dotyczy prezentowanego tematu i wykorzystanej do opracowania tematu bibliografii."

Nie ulega wątpliwości, że prezentacja powinna być samodzielnie przygotowana przez zdającego. Ma on na to kilka miesięcy, a swoje wątpliwości może przedstawić nauczycielowi języka polskiego. Pojawiły się jednak w Internecie propozycje sprzedania gotowej prezentacji. Niektórzy w związku z tym radzą, aby maturzysta zrezygnował z rozmowy, tzn. przerwał egzamin. Wyliczyli nawet, ile punktów uczeń może wtedy otrzymać. Nic bardziej mylnego, ponieważ to rozmowa właśnie da odpowiedź na pytanie, czy zdający sam przygotował prezentację.

Rozmowa jest integralną częścią egzaminu ustnego i ani Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny, ani zdający nie może z niej zrezygnować. Oczywiście, jeśli zdający nie zechce pozostać dłużej w sali egzaminacyjnej, nie można go do tego zmusić. Przystąpienie do egzaminu maturalnego i zdawanie go wynika z dobrowolnej decyzji maturzysty.

Jak będzie oceniony egzamin, gdy nie odbędzie się rozmowa?
Pierwsze kryterium oceny prezentowanego tematu brzmi: "uczeń zna i rozumie prezentowany materiał". Opuszczenie sali egzaminacyjnej wtedy, gdy egzaminator zadaje pytania (a pytanie padnie na pewno, bo egzaminator ma obowiązek je zadać), na które można znaleźć odpowiedź w wygłoszonej przed chwilą prezentacji, oznacza, że zdający nie rozumie pytania i nie potrafi na nie odpowiedzieć, czyli nie zna i nie rozumie dopiero co wygłoszonego tekstu. Być może wygłosił cudzy tekst. Za treść prezentacji nie otrzyma punktów, bo nie spełnił pierwszego kryterium.

Czy uczniowi należą się punkty za język?
Na 16 stronie Informatora maturalnego znajdujemy następującą informację o umiejętnościach sprawdzanych podczas części ustnej egzaminu:

a) w części pierwszej sprawdzana jest umiejętność mówienia, wiedza w zakresie wyznaczonym przez temat i wykorzystanie przygotowanych materiałów pomocniczych,

b) w części drugiej, w której sprawdzane są: rozumienie pytań przez zdającego, umiejętność formułowania odpowiedzi, umiejętność obrony własnego stanowiska, egzaminator podejmuje ze zdającym rozmowę dotyczącą tematu lub/i bibliografii; zadane pytania odnotowuje w protokole egzaminu,

c) w obu częściach egzaminu są sprawdzane i oceniane: sprawność oraz poprawność językowa.

Z punktu c) dowiadujemy się, że sprawność i poprawność językowa oceniana jest w obu częściach egzaminu. Nie można zatem ocenić języka tylko na podstawie wygłoszonego tekstu. O sprawności językowej informuje miedzy innymi, rozumienie tego, co do nas mówią, odpowiadanie na pytania, czyli operowanie zdaniami budowanymi na bieżąco, nie tylko wygłaszanie zdań przygotowanych wcześniej. Poprawność językową określamy sprawdzając, czy wypowiadane zdania i słowa są zgodne z obowiązującą normą językową. Odnosi się to nie tylko do wcześniej opracowanego wygłaszanego tekstu, lecz także do spontanicznych odpowiedzi na zadawane pytania. Ponadto w punkcie a) jest mowa o tym, że podczas prezentacji sprawdzana jest umiejętność mówienia, nie wygłaszania napisanego tekstu. Gdyby uczeń wygłosił fragment Lalki Bolesława Prusa, to czyj język wtedy ocenialibyśmy – ucznia czy Prusa?

Reasumując: jeśli zdający nie podejmie rozmowy z egzaminatorem, to za język prezentacji nie uzyska punktów.

SZYBKA ŚCIĄGA
Lektury - spis. Jak pisać.

PRZYDATNE INFORMACJE

» bezpłatna powtórka przed maturą z WOS’u

» wiosenny semestr na Uniwersytecie

» internetowe warsztaty dla maturzystów

» salon edukacyjny Perspektywy 2011

» konkurs na najciekawszą trasę wycieczki

» weź udział w projekcie edukacyjnym

SZUKANE W PORTALU

» 0

» charakterystyka porównawcza artura i edka tango

» na podstawie podanego fragmentu dramatu sławomira mrożka tango porównaj Artura i Edka jako przywódców

» na podstawie podanego fragmentu dramatu sławomira mrożka tango porównaj Artura i Edka jako przywódców

» na podstawie poniższych fragmentów lalki bolesława prusa oraz całej powieści

» Agata Dąbrowska wikipedia

więcej...

Ściągi, wypracowania, pisanie prac, prace na zamówienie, charakterystyki, prace przekrojowe, motywy literackie, opisy epok, ściągi i wypracowania z polskiego, historii, geogfafii, biologi, matura
www.e-buda.pl - ściągi i wypracowania

Copyright © 2011 e-buda.pl