PISANIE PRAC

Piszemy prace na zamówienie. Każda z prac przygotowywana jest indywidualnie na zamówienia dla klienta. Nasz kadra zmierzy się z każdym polonistycznym tematem. Więcej informacji:

INFO

ŚCIĄGI WYDRUKOWANE

Opracowaliśmy unikalne zestawy ściąg. Są to gotowe, wydrukowane komplety ściąg, które zostały przygotowane na bieżącą maturę. Więcej informacji o ściągach:

MATURA CD

Dzięki naszej płycie bez problemu przygotujesz się do matury. Na CD umieściliśmy gotowe wypracowania, opracowania, powtórki epok oraz wiele dodatków i bonusów, które pomogą Ci przygotować się do matury. Więcej informacji na temat wypracowań:

INFORMATOR

Informacje o maturze.Egzamin maturalny przeprowadzany wiosną w roku szkolnym 2006/2007 przeprowadzany będzie dla absolwentów ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników i dwuletnich uzupełniających liceów ogólnokształcących.

Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole oraz z części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Struktura egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2005/2006 oraz w roku szkolnym 2006/2007 jest następująca:

Egzamin maturalny w bieżącym roku szkolnym i roku szkolnym 2006/2007

 
CZĘŚĆ USTNA
oceniana w szkole, obejmuje przedmioty:
CZĘŚĆ PISEMNA
oceniana przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, obejmuje przedmioty:
obowiązkowe: dodatkowe: obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym albo podstawowym i rozszerzonym: dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym
• język polski - zdawany na jednym poziomie określonym w standardach

• język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym albo rozszerzonym (absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą jako obowiązkowy drugi język wykładowy - angielski, francuski, hiszpański lub niemiecki - zdają go na jednym poziomie określonym w standardach egzaminacyjnych)

• język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) zdawany na jednym poziomie określonym w standardach)
• język obcy nowożytny – inny niż wybrany jako obowiązkowy – zdawany na poziomie rozszerzonym

• język mniejszości etnicznej - zdawany na jednym poziomie określonym w standardach

• język regionalny – kaszubski – zdawany na jednym poziomie określonym w standardach
• język polski

• język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej)

• jeden przedmiot wybrany spośród następujących:
. biologia
. chemia
. fizyka i astronomia
. geografia
. historia
. historia muzyki
. historia sztuki
. matematyka
. wiedza o społeczeństwie
. wiedza o tańcu

• język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości
• jeden, dwa lub trzy, inne niż wybrane jako obowiązkowe, wybrane spośród następujących:
. biologia
. chemia
. fizyka i astronomia
. geografia
. historia
. historia muzyki
. historia sztuki
. matematyka
. wiedza o społeczeństwie
. wiedza o tańcu
. język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako dodatkowy w części ustnej)
. informatyka – tylko na poziomie rozszerzonym
. język łaciński i kultura antyczna - tylko na poziomie rozszerzonym
. język mniejszości etnicznej

- tylko na poziomie rozszerzonym
. język regionalny – kaszubski - tylko na poziomie rozszerzonym
. język grecki i kultura antyczna - tylko na poziomie rozszerzonym
 
Język obcy nowożytny można zdawać z następujących języków:
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, słowacki, szwedzki i włoski.Egzamin maturalny nie jest egzaminem obowiązkowym, można zatem do niego nie przystąpić.

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio tytułu laureata lub finalisty. Zwolnienie przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.

Nie dopuszcza się zwolnień z egzaminu maturalnego na podstawie certyfikatów językowych.

Język obcy nowożytny w roku szkolnym 2005/2006 oraz w roku szkolnym 2006/2007 można zdawać z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, słowacki, szwedzki i włoski.

Absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą jako obowiązkowy drugi język wykładowy (angielski, francuski, hiszpański lub niemiecki) zdają go na jednym poziomie określonym w standardach egzaminacyjnych zarówno w części ustnej jak i pisemnej.

Do części ustnej egzaminu maturalnego listy tematów z języka polskiego, a w przypadku szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – języka kaszubskiego – także listę tematów z danego języka - przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole.

W części pisemnej zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych, jednakowe w całej Polsce, ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin maturalny przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Egzamin maturalny organizują i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne w szkole, którą ukończył zdający. W sytuacjach szczególnych egzamin maturalny może być przeprowadzony w innej szkole wskazanej przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną.

Za zorganizowanie i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest na ogół dyrektor szkoły.

Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne.

W skład przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego wchodzą:
- przewodniczący, będący egzaminatorem okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanym do ewidencji,
- dwaj nauczyciele danego przedmiotu jako członkowie, przy czym przynajmniej jeden powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce.

Do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach oraz przewodniczących tych zespołów. Co najmniej jeden nauczyciel w tym zespole powinien być zatrudniony w innej szkole lub w placówce, wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub jeżeli zdający zakłóca prawidłowy przebieg części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej.

W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu tego zdającego.

Wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyrażone są w skali procentowej.

Część ustna oceniana jest w szkole. Wynik ustalają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne i jest on ostateczny.

Część pisemna oceniana jest przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych wpisanych do ewidencji egzaminatorów, powołanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Egzaminatorzy stosują szczegółowe kryteria oceniania arkuszy egzaminacyjnych, opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla egzaminu z danego przedmiotu.

Aby zdać egzamin maturalny należy uzyskać:
- co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych w części ustnej,
- co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na poziomie podstawowym z każdego z przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe w części pisemnej.

Absolwenci, którzy zdadzą egzamin maturalny otrzymają świadectwo dojrzałości.

Niezdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego w części pisemnej.

Wyniki egzaminu pisemnego z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym oraz z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu, ale wpisuje się je na świadectwie dojrzałości.

Egzamin maturalny może być dostosowany do potrzeb osób z poszczególnymi dysfunkcjami zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 

SZYBKA ŚCIĄGA
Lektury - spis. Jak pisać.

PRZYDATNE INFORMACJE

» bezpłatna powtórka przed maturą z WOS’u

» wiosenny semestr na Uniwersytecie

» internetowe warsztaty dla maturzystów

» salon edukacyjny Perspektywy 2011

» konkurs na najciekawszą trasę wycieczki

» weź udział w projekcie edukacyjnym

SZUKANE W PORTALU

» karta pracy tadeusz borowski odpowiedzi

» wiersz o roztargnionej królewnie

» czyje portrety znajdują się w gabinecie szymona gajowca

» spotkania z klasykami literatury wsip

» spotkania z klasykami literatury wsip

» życzenia urodzinowe w średniowiecznym stylu

więcej...

Ściągi, wypracowania, pisanie prac, prace na zamówienie, charakterystyki, prace przekrojowe, motywy literackie, opisy epok, ściągi i wypracowania z polskiego, historii, geogfafii, biologi, matura
www.e-buda.pl - ściągi i wypracowania

Copyright © 2011 e-buda.pl