PISANIE PRAC

Piszemy prace na zamówienie. Każda z prac przygotowywana jest indywidualnie na zamówienia dla klienta. Nasz kadra zmierzy się z każdym polonistycznym tematem. Więcej informacji:

ŚCIĄGI WYDRUKOWANE

Opracowaliśmy unikalne zestawy ściąg. Są to gotowe, wydrukowane komplety ściąg, które zostały przygotowane na bieżącą maturę. Więcej informacji o ściągach:

MATURA CD

Dzięki naszej płycie bez problemu przygotujesz się do matury. Na CD umieściliśmy gotowe wypracowania, opracowania, powtórki epok oraz wiele dodatków i bonusów, które pomogą Ci przygotować się do matury. Więcej informacji na temat wypracowań:

INFORMATOR

Strona główna » Ściągi i wypracowania - drukowane » Drukowane ściągi i wypracowania z geografii » Drukowane ściągi i wypracowania z geografii spis


Zamów gotowce z geografii.

Komplet 260

Polski Polski

  Geografia fizyczna

 1. Mapy - ich podział i zastosowanie?
 2. Konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi.
 3. Konsekwencje ruchu postępowego Ziemi.
 4. Przyczyny powstania i istnienia pór roku w europejskich szerokościach geograficznych?
 5. Charakterystyka atmosfery.
 6. Determinanty rozkładu temperatury powietrza w troposferze. Miejsca najcieplejsze i najzimniejsze na kuli ziemskiej.
 7. Klimatologia i czynniki klimatotwórcze.
 8. Rozkład opadów i czynniki je warunkujące.
 9. Ruchy mas powietrza na ziemi.
 10. Strefy klimatyczne Ziemi- charakterystyka.
 11. Ocean Światowy- charakterystyka.
 12. Opis i znaczenie wód podziemnych.
 13. Podstawowy podział jezior.
 14. Światowe cieki wodne i gospodarcze znaczenie rzek.
 15. Petrografia i powstawanie skał.
 16. Formy ukształtowania rzeźby powierzchni ziemi.
 17. Czynniki determinujące ukształtowanie rzeźby terenu ziemi. Omów jeden z nich.
 18. Europejskie typy zbiorowisk roślinnych.
 19. Procesy glebotwórcze- omówienie.
 20. Ciepłe i zimne prądy morskie- wpływ na klimat.
 21. Krążenie wody w przyrodzie
 22. Krasowienie skał- omówienie.
 23. Procesy wietrzenia skał.
 24. Pedologia- rozmieszczenie gleb i ich gospodarcze znaczenie.
 25. Lodowce- działalność rzeźbotwórcza.
 26. Budowa wnętrza ziemi.
 27. Czynniki różniące step i sawannę.
 28. Trzęsienia ziemi- przyczyny warunkujące występowanie, rejonizacja i skutki zjawiska.
 29. Wulkanologia- zjawiska wulkaniczne oraz występowanie.
 30. Rzeźbotwórcza działalność cieków wodnych.
 31. Korelacja typu gleby, klimatu i roślinności na dowolnym przykładzie.
 32. Rodzaje map- podział ze względu na skalę i treść.
 33. Atmosfera – charakterystyka, znaczenie dla człowieka.
 34. Układy baryczne na ziemi.
 35. Sezonowe zmiany ciśnienia- następstwa pogodowo- klimatyczne.
 36. Pasatowy układ krążenia powietrza- rysunek.
 37. Teoria ruchów wody morskiej poparta przykładem.
 38. Teoria ujścia rzeki poparta przykładem.
 39. Wpływ klimatu na ujście rzeki.
 40. Klasyfikacja naturalnych zbiorników wodnych, jakie tworzą jeziora.
 41. Glacjologia + przykłady.
 42. Wody podziemne- pochodzenie, stopień mineralizacji, głębokość zalegania.
 43. Geofizyka- charakterystyka wnętrza ziemi.
 44. Skały magmowe- klasyfikacja genetyczna poparta przykładami.
 45. Skały osadowe- klasyfikacja genetyczna poparta przykładami.
 46. Skały metamorficzne + klasyfikacja genetyczna poparta przykładami, zjawisko metamorfizmu.
 47. Orogeneza i ruchy górotwórcze.
 48. Wulkanizm.
 49. Kras powierzchniowy i podziemny- charakterystyka.
 50. Wiatr i geograficzne skutki jego działania.
 51. Glacjologia i wpływ zlodowaceń na rzeźbę powierzchni Polski.
 52. Lądolody i ich działanie na ukształtowanie terenu.
 53. Trzęsienia ziemi i ich skutki.
 54. Powstawanie oraz typy wybrzeży morskich.
 55. Dno oceanu i jego rzeźba.
 56. Ukształtowanie powierzchni ziemi- formy poparte przykładami.
 57. Strefa umiarkowana- typy gleb i czynniki warunkujące ich występowanie.
 58. Geomorfologia wód płynących.
 59. Omów ruch obrotowy ziemi i jego następstwa.
 60. Analiza porównawcza warunków naturalnych, zagospodarowania terenu, walorów turystycznych na przykładzie Karpat i Sudet.
 61. Charakterystyka jednego z silnie przekształconych przez człowieka regionów naturalnych Polski- działania naprawcze.
 62. Rybołówstwo- antidotum na braki żywności na świecie.
 63. Hodowla światowa- charakterystyka oraz eksport i import.
 64. Wielkie miasta- wielkie problemy?
 65. Światowy przemysł chemiczny- surowce, trend zmian.
 66. Przemysł paliwowo – energetyczny w Polsce, zmiany.
 67. Okręg przemysłowy Polski- lokalizacja, główne ośrodki, struktura produkcji przemysłowej i zatrudnienia.
 68. Ochrona przyrody w Polsce, działalność parków narodowych.
 69. Światowe zjawisko głodu- przyczyny, skutki, zapobieganie.
 70. Budowa geologiczna Polski w porównaniu do budowy geologicznej Europy.

  Geografia Polski

 71. Ukształtowanie powierzchni Polski- wpływ zlodowaceń czwartorzędowych.
 72. Klimat Polski- charakterystyka.
 73. Zasoby wodne Polski- opis, przyczyny deficytu wody.
 74. Pedologia Polski- występowanie, żyzność i użytkowość gleb.
 75. Polska i rejony najbardziej zagrożone- przyczyny i skutki na wybranym przykładzie.
 76. Czynniki wpływające na ilość ludności w Polsce.
 77. Rozkład demograficzny ludności w Polsce.
 78. Struktura zatrudnienia i wykształcenia ludności w Polsce- zmiany widoczne w ostatnich latach.
 79. Przyczyny urbanizacji w Polsce, opis zjawiska.
 80. Eksploatacja węgla kamiennego- występowanie, wykorzystanie, eksploatacja.
 81. Przemysł wydobywczy węgla brunatnego.
 82. Występowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego- źródła zaopatrzenia.
 83. Przemysł elektroenergetyczny w Polsce- charakterystyka.
 84. Przemysł wydobywczy surowców chemicznych w Polsce.
 85. Hutnictwo w Polsce- źródła zaopatrzenia, problemy związane z restrukturyzacją przemysłu.
 86. Surowce skalne w Polsce- występowanie i wykorzystanie.
 87. Okręgi przemysłowe w Polsce- charakterystyka na wybranym przykładzie.
 88. Wpływ przemysłu na środowisko i zdrowie człowieka- przykład.
 89. Czynniki warunkujące rozwój rolnictwa w Polsce.
 90. Rolnictwo w Polsce- struktura własnościowa, wielkościowa i społeczna.
 91. Użytkowanie ziemi w Polsce- struktura i zróżnicowanie przestrzenne.
 92. Uprawy pszenicy i żyta- rejonizacja i uwarunkowania występowania.
 93. Uprawy buraków cukrowych i ziemniaków- rejonizacja i uwarunkowania występowania.
 94. Chów zwierząt gospodarskich w Polsce- charakterystyka.
 95. Porównanie produkcji zwierzęcej rolnictwa Polski i innych państw europejskich.
 96. Transport kolejowy w Polsce- charakterystyka.
 97. Transport samochodowy w Polsce- charakterystyka.
 98. Żegluga śródlądowa, morska i transport lotniczy w Polsce- jej rola.
 99. Przykłady i przyczyny rozwoju gałęzi przemysłu w warszawskim okręgu przemysłowym?
 100. II wojna światowa- zmiany w migracji ludności, kierunki i przyczyny.
 101. Przyrost naturalny- wpływ na kształtowanie liczby ludności polski po II wojnie światowej.
 102. Leśnictwo w Polsce, funkcje lasu.
 103. Rozwój rolnictwa- czynniki przyrodnicze.
 104. Rolnictwo- jego rozwój na podstawie czynników społeczno – ekonomicznych.
 105. Rośliny zbożowe- uprawa, występowanie, areał, zbiory.
 106. Hodowla zwierząt.
 107. Porównanie rolnictwa Polski z rolnictwem innych krajów Unii Europejskiej.
 108. Okręgi przemysłowe Polski- czynniki pierwotne, lokalizacja, struktura gałęziowa
 109. Przemysł a środowisko naturalne Polski- zmiany geograficzne regionu.
 110. Okręg przemysłowy – lokalizacja, ośrodki, zatrudnienie, struktura produkcji.
 111. Przemysł paliwowo – energetyczny- baza surowcowa, zmiany w przemyśle.
 112. Przemysł chemiczny i surowce występujące w Polsce.
 113. Przemysł budowlany- wykorzystanie surowców skalnych.
 114. Branże przemysłu elektro – maszynowego- zmiany.
 115. Przekształcenie naturalnych rejonów Polski- skutki i działania naprawcze.
 116. Zmiany w komunikacji.
 117. Transport kolejowy.
 118. Transport samochodowy.
 119. Handel zagraniczny – struktura eksportu i importu, zmiany.
 120. Turystyka i rekreacja w Polsce- zagospodarowanie.
 121. Wady i zalety przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
 122. Klimatologia Polski, zróżnicowanie.
 123. Porównanie dwóch regionów Polski pod względem warunków naturalnych.
 124. Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleb w Polsce.
 125. Ukształtowanie powierzchni Polski – wpływ zlodowaceń na rzeźbę terenu.
 126. Ochrona przyrody w Polsce, parki narodowe i ich struktura.
 127. Przejściowe położenia Polski na tle budowy geologicznej europy.
 128. Klimat Polski- udział mas powietrza
 129. Bilans wodny Polski- udział wód powierzchniowych i podziemnych.
 130. Eksplozja demograficzna- przyczyny i skutki.

  Geografia ekonomiczna

 131. Migracja ludności- głównie kierunki, przyczyny oraz konsekwencje ruchów migracyjnych.
 132. Przyczyny rozmieszczenia ludności na świecie.
 133. Przyczyny urbanizacji.
 134. Konsekwencje urbanizacji.
 135. Strefy głodu na świecie, poziom wyżywienia ludności.
 136. Intensywna gospodarka rolna – miejsca występowania, opis.
 137. Ekstensywna gospodarka rolna – miejsca występowania, opis.
 138. Gospodarka upraw pszenicy- rejonizacja, eksport.
 139. Gospodarka upraw ryżu- rejonizacja, eksport.
 140. Gospodarka upraw roślin cukrodajnych- rejonizacja, producenci.
 141. Gospodarka upraw roślin oleistych na świecie- rejonizacja.
 142. Gospodarka upraw używek- rejonizacja, producenci i eksporterzy.
 143. Gospodarka roślin włóknistych – przykłady i główni producenci.
 144. Hodowla bydła na świecie- rejonizacja.
 145. Hodowla trzody chlewnej i owiec na świecie- rejonizacja.
 146. Leśnictwo na świecie- znaczenie dla przyrody i gospodarki czlowieka.
 147. Złoża węgla kamiennego na świecie- rozmieszczenie, problemy związane z wydobyciem surowca.
 148. Złoża ropy naftowej na świecie- eksporterzy, główne szlaki transportu surowca.
 149. Produkcja energii elektrycznej- przykłady krajów, w których silnie się rozwinęła.
 150. Elektrownie- rodzaje, wykorzystywane surowce, producenci, problemy z uzyskaniem energii.
 151. Główne okręgi przemysłowe na świecie- charakterystyka na przykładzie wybranego.
 152. Integracja gospodarcza na świecie.
 153. Światowa żegluga morska- charakterystyka przyczyn dużych przewozów na trzech szlakach.
 154. Międzynarodowa wymiana handlowa - wymiana towarowa, struktura towarowa eksportu, eksporterzy.
 155. Przemysł wydobywczy rud żelaza na świecie- producenci, przyczyny.
 156. Przemysł wydobywczy boksytów na świecie oraz hutnictwo aluminium- rozmieszczenie hutnictwa aluminium.
 157. Struktura użytkowania ziem na świecie- zróżnicowanie odsetka gruntów rolnych.
 158. Rozwój gospodarki rolnej- czynniki warunkujące.
 159. Terytorialny podział świata.
 160. Gospodarka krajów wysoko i słabo ekonomicznie rozwiniętych- charakterystyka.

  Krainy geograficzne

 161. Karpaty
 162. Tatry
 163. Wyżyna kielecko- sandomierska
 164. Nizina mazowiecka
 165. Wielkopolska
 166. Pojezierze suwalskie
 167. Morze bałtyckie

  Geografia ogólna

 168. Mapy, czas, nauki geograficzne.
 169. Atmosfera.
 170. Klimaty.
 171. Hydrosfera.
 172. Tektonika, góry, wietrzenie skał.
 173. Organizacje gospodarcze świata.
 174. Hydrologia
 175. Kopalnie odkrywkowe a środowisko naturalne.
 176. Problem lasów.
 177. Przykład rekultywacji– Henry (USA).
 178. Przykład rekultywacji– Niederlausitz (Niemcy)
 179. Przykład rekultywacji – Lipsk(Niemcy)
 180. Wpływ działalności człowieka na polskie gleby.
 181. Oceany świata.
 182. Słońce.
 183. Ozon.
 184. Ameryka Północna.
 185. USA.
 186. Meksyk.
 187. Polska.
 188. Litosfera.
 189. Sudety.
 190. Zróżnicowanie rozwoju gospodarki polski.
 191. Gleba.
 192. Światowy problem wyżywienia.
 193. Turystyka.
 194. Geografia – nauka przyrodnicza i przedmiot jej badań.
 195. Rozwój rolnictwa i jego przyrodnicze determinanty.
 196. Eksport i import na rynkach światowych.
 197. Mapy- ich podział i zastosowanie.
 198. Rodzaje, przyczyny i skutki społeczno- ekonomiczne wędrówek ludzi.
 199. Przemysł paliwowo-energetyczny- znaczenie.
 200. Mapa jako źródło informacji geograficznej- diagramy, kartogramy i kartodiagramy.
 201. Gleby w Polsce- ich przydatność rolnicza.
 202. Węgiel kamienny i brunatny w Polsce i na świecie- lokalizacja złóż i przemysł wydobywczy.
 203. Konsekwencje ruchu postępowego Ziemi.
 204. Determinanty nierównomierne go rozmieszczenia ludności na świecie i w Polsce.
 205. Chemiczny przemysł wydobywczy w Polsce i na świecie.
 206. Budowa wnętrza Ziemi.
 207. Charakterystyka i rozwój polskiego rolnictwa.
 208. Polski i światowy przemysł wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego.
 209. Krążenie wody w przyrodzie.
 210. Rozwój rolnictwa i jego społeczno- ekonomiczne czynniki warunkujące.
 211. Surowce hutnicze - rudy żelaza, miedzi, cyny - wydobycie i zastosowanie.
 212. Charakterystyka i konsekwencje ruchu wirowego Ziemi.
 213. Wady i zalety urbanizacji.
 214. Przemysł wydobywczy i zastosowanie rud cynku, ołowiu i boksytu.
 215. Wyjaśnij pojęcia: czynniki klimatyczne, składniki klimatyczne.
 216. Kraje wysoko rozwinięte i rozwijające się- Społeczno-zawodowa hierarchia ludności.
 217. Hodowla bydła, trzody chlewnej i owiec na świecie.
 218. Geografia ekonomiczna i przedmiot jej badań.
 219. Korelacje pomiędzy klimatem i gospodarką człowieka.
 220. Klasyfikacja i rola gospodarcza transportu.
 221. Klasyfikacja i rola gospodarcza transportu.
 222. Wody oceaniczne- charakterystyka.
 223. Wieś czy miasto?- wybór ludności na świecie.
 224. Znaczenie gospodarcze i podział łączności.
 225. Petrografia- z jakich skał zbudowana jest Ziemia.
 226. Polskie i światowe zasoby wodne.
 227. Lokalizacja prawidłowa i nieprawidłowa- uwarunkowanie lokalizacji zakładów przemysłowych.
 228. Anekumena, ekumena, subekumena- wyjaśnij pojęcia.
 229. Determinanty rozwoju komunikacji na określonych obszarach.
 230. Światowi wytwórcy i eksporterzy drewna oraz papieru.
 231. Kalendarz- podstawowe narzędzie rachuby czasu.
 232. Czynniki egzo- i endogenne warunkujące zróżnicowanie form powierzchni ziemi.
 233. Przyczyny i rezultaty przyrostu naturalnego w państwie.
 234. Generalizacja kartograficzna.
 235. Strefy klimatyczne- charakterystyka.
 236. Prosperity turystyki - uwarunkowania oraz ważniejsze regiony i ośrodki turystyczne.
 237. Fotogrametria, teledetekcja i zdjęcia satelitarne- ich przydatność w gospodarce człowieka.
 238. Jeziora zaporowe i zwykłe- funkcja gospodarcza i przyrodnicza.
 239. Producenci i charakterystyka roślin zbożowych.
 240. Charakterystyka wiatrów okresowych zmiennych.
 241. Gospodarka upraw roślin bulwiastych i korzeniowych.
 242. Gospodarcza działalność człowieka- jej negatywny wpływ na środowisko.
 243. Funkcja i wykorzystanie wód podziemnych i rzek.
 244. Gospodarka upraw roślin oleistych.
 245. Degradacja środowiska- obszary najbardziej narażone.
 246. Mineralogia- z jakich minerałów zbudowana jest skorupa ziemska.
 247. Gospodarka warzyw i owoców.
 248. Znaczenie lasów w środowisku naturalnym.
 249. Rodzaje wybrzeży morskich - opis.
 250. Gospodarka upraw używkami.
 251. Przemysł i tempo rozwoju gospodarczego.
 252. Rzeźba terenu Polski.
 253. Problemy i wyzwania przemysłu spożywczego w Polsce.
 254. Ekologia- współczesne stanowisko ludzkości.
 255. Charakterystyka wodnej powłoki Ziemi.
 256. Zasoby leśne świata i przyczyny zmniejszania się obszarów leśnych.
 257. Wpływ eksportu i importu na polską gospodarkę.
 258. Glacjologia i współczesne zlodowacenie.
 259. Polska i światowa gospodarka rybna.
 260. Główne systemy żywnościowe Ziemi.

Zamów gotowce z geografii.

Komplet 260

Polski Polski


SZYBKA ŚCIĄGA
Lektury - spis. Jak pisać.

PRZYDATNE INFORMACJE

» bezpłatna powtórka przed maturą z WOS’u

» wiosenny semestr na Uniwersytecie

» internetowe warsztaty dla maturzystów

» salon edukacyjny Perspektywy 2011

» konkurs na najciekawszą trasę wycieczki

» weź udział w projekcie edukacyjnym

SZUKANE W PORTALU

» karta pracy tadeusz borowski odpowiedzi

» wiersz o roztargnionej królewnie

» czyje portrety znajdują się w gabinecie szymona gajowca

» spotkania z klasykami literatury wsip

» spotkania z klasykami literatury wsip

» życzenia urodzinowe w średniowiecznym stylu

więcej...

Ściągi, wypracowania, pisanie prac, prace na zamówienie, charakterystyki, prace przekrojowe, motywy literackie, opisy epok, ściągi i wypracowania z polskiego, historii, geogfafii, biologi, matura
www.e-buda.pl - ściągi i wypracowania

Copyright © 2011 e-buda.pl